Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de totstandkoming van een overeenkomst

 1. Soeverein Advocaten (hierna ook te noemen: “maatschap” of: “opdrachtnemer”) is een maatschap met als doel het uitoefenen van een advocatenpraktijk in de ruimste zin des woord. De maatschap schakelt zo nodig voor de uitvoering van opdrachten voor een opdrachtgever (hierna ook te noemen: “cliënt”) andere personen in.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan de maatschap gegeven opdrachten. Indien deze overeenkomst wordt opgevolgd door volgende overeenkomsten dan zijn op deze vervolgovereenkomst ook deze algemene voorwaarden van toepassing. De maatschap aanvaardt geen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of cliënt: deze zijn niet van toepassing. Naast de maatschap en diens maten, kunnen alle personen die de maatschap voor de uitvoering van opdrachten inschakelt een beroep doen op deze voorwaarden.
 3. Alleen de maatschap aanvaardt opdrachten en voert deze uit. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid zijn uitgesloten. Derden kunnen in geen geval rechten ontlenen aan de verrichte werkzaamheden.
 4. Een overeenkomst tussen de maatschap en opdrachtgever komt eerst tot stand wanneer de maatschap de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

Declaraties

 1. Behoudens andere afspraak zal de maatschap haar werkzaamheden periodiek en conform het overeengekomen uurtarief declareren op basis van de in die periode bestede tijd.
 2. De maatschap is steeds bevoegd een tussentijdse nota te zenden, dan wel een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten. De maatschap kan van de cliënt een voorschot vragen. Wordt een gevraagd voorschot niet betaald, dan mag de maatschap de werkzaamheden opschorten. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 3. Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan is de maatschap gerechtigd om aan de cliënt 1% rente over het openstaande bedrag per maand in rekening te brengen.
 4. De maatschap is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met eventueel voor de cliënt ontvangen gelden. Het voorgaande met inachtname van regel 28 lid 2 van de Gedragsregels voor Advocaten (1992).

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de maatschap terzake de uitvoering van deze overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval wordt uitbetaald door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering met inbegrip van het voor de maatschap geldende eigen risico. Op verzoek wordt een kopie van de verzekeringspolis aan de cliënt gezonden. Als om welke reden dan ook de verzekering niet uitbetaalt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 20.000,-.
 2. De maatschap is niet aansprakelijk voor derden (bijvoorbeeld een deurwaarder of deskundige) die zij in verband met het uitvoeren van een opdracht inschakelt ten behoeve van de cliënt. De maatschap mag een door een ingeschakelde derde gebruikte beperking van aansprakelijkheid namens de cliënt aanvaarden.
 3. Als er derden worden ingeschakeld, dan wordt dat – indien redelijkerwijs mogelijk – vooraf met de cliënt besproken. Met de cliënt hoeft niet te worden besproken de inschakeling van deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers. De kosten van de inschakeling van derden zijn voor rekening van de cliënt.
 4. De cliënt vrijwaart de maatschap voor alle eventuele aanspraken van derden als gevolg van de wijze waarop door de maatschap uitvoering is gegeven aan deze overeenkomst. De cliënt is gehouden alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan de maatschap te vergoeden.
 5. Eventuele aanspraken komen te vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken te berekenen vanaf het moment dat de cliënt bekend was of had kunnen zijn met het bestaan van de aanspraak.

Verschotten

 1. Ten behoeve van de cliënt betaalde kosten (verschotten zoals bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderskosten), zullen separaat aan de cliënt worden doorberekend.
 2. Door het aanhangig maken van een procedure worden griffierechten verschuldigd.
 3. Belasting van griffiegelden vindt op straffe van niet-ontvankelijkheid plaats bij niet of niet tijdige voldoening van de griffierechten.
 4. De maatschap is gerechtigd om aan de cliënt op basis van de van toepassing zijnde Tabel Griffierechten een voorschot voor wat betreft griffierechten in rekening te brengen. De maatschap is tevens gerechtigd om zich niet in een procedure te stellen dan wel om zich te onttrekken in een reeds aanhangige procedure indien de cliënt een (voorschot)nota voor griffierechten niet of niet tijdig voldoet zonder dat dit tot enige vorm van aansprakelijkheid leidt.

Persoonsgegevens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 1. De maatschap verwerkt de door cliënt opgegeven persoonsgegevens in de zin van de AVG  omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst aan te kunnen gaan en om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. De persoonsgegevens worden bewaard totdat de langst mogelijke verjaringstermijn die verband houdt met eventuele civiele aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 9 is verlopen. Cliënt heeft het recht om een verzoek tot het wijzigen, inzien (inclusief het ontvangen van een kopie) of verwijderen van de persoonsgegevens bij de maatschap in te dienen. Een dergelijk verzoek kan per email worden verstuurd aan info@soevereinadvocaten.nl. De maatschap zal binnen 4 weken op een verzoek reageren. Tevens heeft de cliënt het recht om een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de eventuele overige rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de AVG wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website. Op verzoek zal die privacyverklaring ook per email aan de cliënt worden gestuurd.

Diversen

 1. De maatschap beschikt niet over een derdengeldenrekening.
 2. Deze algemene voorwaarden wijken af van het bepaalde in artikel 7:412 BW. Een rechtsvordering tot afgifte van stukken die de maatschap ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst onder zich heeft gekregen verjaart na verloop van één jaar na de aanvang van de dag volgende op de dag dat de bemoeiingen zijn geëindigd.
 3. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de cliënt is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Amsterdam is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
 4. Soeverein Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met deze overeenkomst van opdracht (inclusief declaratiegeschillen) zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van interne klachtenregeling (zie hierna) tot de gewone rechter wendt. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt dan is er van een bindend advies alleen sprake indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet de cliënt dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt dan voorziet het Reglement in arbitrage. Voordat een cliënt zich wendt tot de Geschillencommissie Advocatuur dient de cliënt gebruik maken van de interne klachtenregeling die er binnen Soeverein Advocaten geldt. Op grond van deze interne klachtenregeling dient een klacht binnen 3 maanden na het moment waarop de cliënt kennisnam of had kunnen nemen van het handelen dat tot de klacht heeft geleid te worden ingediend. Een afschrift van die interne klachtenregeling zal op verzoek aan de cliënt worden gestuurd.
 5. Soeverein Advocaten kent een interne klachtenregeling. Op verzoek van cliënt wordt een afschrift van deze klachtenregeling aan de cliënt verzonden.

 

Reacties zijn gesloten.