Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gegevens Soeverein Advocaten

Soeverein Advocaten is een maatschap gevestigd aan de Keizersgracht 62 te (1015 CS) Amsterdam en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 55582311.

Verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dus om uitvoering te kunnen aan de opdracht. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

– uw voor- en achternaam

– uw geslacht

– uw adresgegevens

– uw telefoonnummer

– uw emailadres

Soeverein Advocaten streeft er naar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken.

De gegevens worden vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en spannen ons in om onbevoegde toegang tot de gegevens en ook verlies en misbruik van de gegevens te voorkomen.

Doel en grondslag

Soeverein Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening en tevens om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van juridisch relevante ontwikkelingen en/of wetswijzigingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de opdracht en totdat de langstlopende civiele aansprakelijkheidstermijn is verstreken (dan wel – indien dit langer is – overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn).

Derden

De persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening dan wel indien een wettelijke verplichting ons daartoe zou verplichten.

Gegevens wijzigen, inzien of verwijderen

U heeft het recht om een verzoek tot wijzigen, inzien of verwijderen van de persoonsgegevens bij ons in te dienen. Een verzoek daartoe kan per email worden verstuurd aan info@soevereinadvocaten.nl. Wij zullen binnen 4 weken op een verzoek reageren.

Klachten

Wanneer u van oordeel bent dat wij onze verplichtingen niet nakomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen.

Reacties zijn gesloten.